Behandling av personuppgifter-information enligt Dataskyddsförordningen

Advokathuset Kronoberg HB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband
med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna person-
uppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs-och
penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs-och (i förekommande fall) penningstvättskontroll, utföra och
administrera uppdraget, för att ta tillvara dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas
på lagliga grunder.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika samarbetande advokatföretag i syfte att utföra jävs-och
penningtvättskontroll, för informations och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter
till utomstående annat än i de fall då 1) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig 2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter 3) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller 4) för de fall vi anlitar utomstående tjänste-
leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter
och motpartsombud om det är nödvändigt för att ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokathuset Kronoberg HB enligt Vägledande regler för
god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets
natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokathuset Kronoberg HB om användningen av de personuppgifter
som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera  uppgifter som är felaktiga eller begränsa
behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-
ändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att
få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett
klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till
tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på advokaterna@advokathuset.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgifts-
behandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokathuset Kronoberg HB. Organisationsnummer 969668-3540, Box 445, 351 06 Växjö.
Tel. 0470- 455 20 www.advokathuset.se